#കുളത്തിൽ ഒന്ന് #ചാടി നോക്കിയാലോ കുറെ കാലത്തെ #ആഗ്രഹം ആയിരുന്നു അങ്ങനെ അത് #സാധിച്ചു

source

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here